Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.

Deze voorwaarden regeren de relatie tussen de Klant (« u») en de Verkoper (“wij”). Door de website van de Verkoper te gebruiken, door Reservaties of Bestellingen te doen, bent u akkoord met deze algemene voorwaarden.

1. Identiteit van de Verkoper

Van Wetter Entreprise sprl onder OTIVA shop commercieel naam, waarvan de maatschappelijke zetel in B-1000 Brussel gelegen is, Notelaarstraat 175, onder BTW nummer BE-0417046550 geregistreerd, RPM Brussel, hieronder “de Verkoper” genoemd.

2. Reservatie en Bestelling

Reservatie

Wanneer u een artikel in de web shop reserveert, is het enkele dagen later beschikbaar in ons magazijn, gelegen Weiveldlaan, 39 te 1930 Zaventem. U kunt op u gemak het gereserveerd artikel komen bekijken voor dat u beslist het te kopen of niet en dit om een slechte verrassing te vermeiden. De aankoop is effectief alleen maar als u aan de kassa van de winkel betaald. De mogelijkheid om de gereserveerde artikelen te zien alvorens u ze koopt, betekend niet een verkoop op afstand. U hebt dus geen recht op verzaking (zie punt 7).

Bestelling

U kunt ook een artikel in de web shop bestellen. In dit geval, betaald u op voorhand. U koopt de artikelen online, telefonisch of door een andere communicatiemiddel. Bij ontvangst van de betaling, wordt uw bestelling geleverd op het adres van uw keuze (alleen in België). Door het feit dat u de artikelen niet kunt bekijken alvorens u ze koopt, betekent dus wel een verkoop op afstand. Dit heeft tot gevolg dat u van een opzegtermijn van 14 dagen (zie punt 7) beneficieert. Dus, als een artikel u niet bevalt, heeft u de mogelijkheid om uw bestelling op te geven.

De huidige algemene voorwaarden maken deel uit van elke bestelling, zowel mondeling, als telefonisch en schriftelijk. Ze zijn van toepassing voor al onze verkopen. Ze vervangen en annuleren al de algemene voorwaarden van de klant, behalve een schriftelijk akkoord.

Indien niets anders vermeld is op de moment van de bestelling, blijft elke initiatief bij ons voor al wat betreft de uitvoering van de bestelling. In geval van ontkenning van de koper na de datum van de bestelling van de goederen, blijft het voorschot betaald door de koper in ons bezit, als compensatie.

De leveringstermijnen zijn ter informatie vermeld en maken ons helemaal niet verantwoord. Hun overschrijding geeft aan de koper het recht niet om zijn bestelling te annuleren. Geen enkele compensatie kan ons dus worden vereist voor een eventuele vertraging.

3. Offerte en assortiment

Offerte en assortiment zijn exclusief bestemd voor het Belgische grondgebied.

Het assortiment is beschikt voor een consument voor een normaal gebruik en niet voor een commerciële doeleinde. Een «consument» betekent een individuele persoon die producten op de markt koopt of gebruikt zonder professionele bedoeling.

De foto’s zijn alleen maar getoond als decoratie en voor te illustreren en kunnen elementen bevatten die in de prijs niet inbegrepen zijn of die verschillend zijn van het artikel.

De offerte is geldig in de beperkte beschikbare voorraden en kan op elk moment door de Verkoper veranderd worden. Trouwens is ze altijd met de grootste zorg opgesteld. Het is echter mogelijk dat de informaties onvoldoende, fout of niet up to date zijn. Om misverstand te vermeiden, vragen wij u altijd om op voorhand contact op te nemen met de klantendienst. De Verkoper mag in ieder geval niet verantwoordelijk zijn voor materiele fouten, druk fouten of misverstand.

Sommige artikelen vereisen een montage – min of meer complex – of voorbereidende werken (zoals metsel, grondwerk, verbinding aan het publieke netwerk, machtigingen..). U bent de enige verantwoordelijke voor deze ondernemingen.

We behouden ons het recht voor Bestellingen of Reservaties te weigeren:

• In geval van sterke vermoedens over misbruik of kwade trouw van de Klant;

• Als we redelijk vermoeden dat ze voor professionele of commerciële doeleinden worden gebruikt;

• Als we vermoeden dat jezelf deze artikelen wil terug verkopen;

• Als we merken dat het aantal artikelen van de bestelling of reservatie abnormaal hoog is;

• Als de stock uitverkocht is of als er een artikel niet meer beschikbaar is;

• In geval van een niet geldigheid van een offerte;

• In geval van overmacht.

4. Prijs

De prijzen verwijzen alleen naar het artikel tekstueel beschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW(21%). Extra kosten voor levering, reservatie of elk ander verplichte administratieve kosten, zijn apart vermeld.

Onze offertes zijn niet bindend, behalve als er een schriftelijk validiteitstermijn vermeld is.

We behouden zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting de prijzen in onze tarief te veranderen alsook de kenmerken van onze producten. Onze prijzen mogen zonder voorafgaande kennisgeving aangepast worden, tijdens de uitvoering van de leveringen. Behalve bijzondere overeenkomst, is de verkoopprijs vermeld aan de klant vanuit magazijn of fabriek, in euro.

De leveringen van de Reservaties in de winkel zijn gratis.

Tenzij anders vermeld, is elke levering buiten het magazijn Van Wetter Shop aan leveringskosten onderworpen, ttz :

Voor klein artikelen (artikelen minder dan 30 kg en verpakking minder dan 1m50), zijn de transport kosten van € 14 voor een levering in de week, overal in België.

In dit geval wordt de levering van uw bestelling bij u thuis door de firma GLS uitgevoerd.

Voor de grote artikelen (artikelen meer dan 30 kg of verpakking groter dan 1m50), zijn de transportkosten voor uw reservatie als volgt:

Prijs BTW inbegrepen 21%

Brussel

75 €

Vlaams Brabant

125 €

Waals Brabant

125 €

Namen

195 €

Hainaut

195 €

Luik

195 €

Luxemburg

250 €

Limburg

195 €

Antwerpen

195 €

West Vlaanderen

195 €

Oost Vlaanderen

195 €

5. Levering

Als er producten worden verzonden naar een bepaald adres in België, dan is dat omdat de klant er om gevraagd heeft. Als de klant betwist zulke opdracht te hebben gegeven, dan moet hij of zij dit bewijzen. De klant zorgt er voor dat hij de producten op de dag van levering kan ontvangen.
De wijze van levering is duidelijk uitgelegd in de informaties betreffende het artikel en in de mailbevestiging. We doen ons best voor de bestelde en gereserveerde producten te verzamelen in time en afhangend van de beschikbare voorraad. De leveringsdatum ’s die we vermelden zijn niet bindend. Als de leveringsdatum moet veranderd worden, zullen we u onmiddellijk contacteren om een nieuwe datum voor te stellen.
De artikelen waarop « wachten» vermeld is, zijn artikelen die niet meer beschikbaar zijn. De leveringsdatum vermeld is alleen maar indicatief en hangt af van de leveringsdatum doorgegeven door de leverancier. De Verkoper mag niet verantwoord zijn voor een latere levering van één van zijn leveranciers.
De Bestellingen worden geleverd op de datum voorzien aan de voordeur (gelijkvloers) aan het adres vermeld. U bent verantwoord voor alle (ver)plaatsingen, uitsluitingen en installatie. De chauffeur / bezorger mag een identiteitsstuk eisen. Voor grote artikelen wordt er voor ontvangst afgetekend. Risico van verlies of schade wordt u doorgegeven op de moment van de aflevering van de goederen. Als u niet aanwezig bent voor de levering, behouden wij ons het recht om u een nieuwe verplaatsing te factureren.
De aflevering gebeurt naast de vrachtwagen.
Een parkeerplaats van minimum 20m moet worden voorzien.
De vrachtwagen rijdt niet binnen huis en als het moet, gebeurt het op eigen risico’s van de klant; onze firma aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid.
Al de goederen reizen op eigen risico’s van de koper. Franco leveringen maken geen uitzondering aan deze regeling. De ontvangst van de goederen gebeurt eigenlijk op het moment dat ze het magazijn of het fabriek verlaten. In geval van schade, vertraging, verlies (totaal of partieel), diefstal, enz… afhangend van het transport, mag er geen enkel vervolg tegen onze firma gebeuren en geeft geen toelating aan de koper de betalingen te weigeren of te vertragen, zelfs gedeeltelijk.
Indien de producten niet kunnen afgeleverd worden omdat de klant de levering weigert, zijn alle bijkomende transportkosten voor rekening van de klant, tenzij hij kan aantonen dat de aangeboden goederen beschadigd waren en / of de producten niet conform aan de bestelling waren zodat hij de levering ervan rechtmatig heeft geweigerd.

Alle verzendingen en leveringen worden gerekend aan de verzendings- en leveringstarieven van Van Wetter bv (zie op de Website van OTIVA) en voorafgaand betaald door de klant. Deze tarieven gelden voor normale omstandigheden en voor een levering naast de vrachtwagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op de bestelbon of in de bevestigingsmail.

5.1 Eigendomsoverdracht en risico’s overdracht

De eigendom van de goederen gaat over van Van Wetter bv (OTIVA) naar de klant bij betaling van de totaalprijs.

De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen gaan over van Van Wetter bv (OTIVA) naar de klant:

  • na de betaling bij aankopen in een winkel die onmiddellijk worden meegenomen
    of
  • op het moment van de fysieke levering ongeacht de wijze van aankoop, indien de producten later geleverd worden (in de winkel, Pick-up Point of adres in België dat door de klant werd opgegeven).

6. Garantie

Legale garantie: de legale garantie voor de gebruikers is 2 jaar. Deze garantie dekt alleen maar de niet-conformiteit die reeds bestond op de moment van de levering van de goederen. Gedurende die periode, beloven we het defecte artikel (of één van zijn elementen) te vervangen of te repareren zonder kosten. We behouden ons het recht het artikel te wisselen in geval van onevenredige of onmogelijke reparatie. De gebreken die na 6 maanden na de leveringsdatum voortkomen vermoeden niet aanwezig te zijn op het moment van de levering, behalve tegen bewijs van de Klant.

Commerciële garantie: sommige artikelen zijn door een commerciële garantie bedekt. Geen enkele commerciële garantie affecteert de legale garantie. Tenzij anders vermeld, start de commerciële garantie op de begindatum van de legale garantie. Voor meer informatie, neem contact met onze Klantendienst.

Garantie condities: om een garantie te beweren, moet u een aankoopbewijs kunnen tonen, de kassabon of de rekening. De garantie is niet overdraagbaar. Tijdens de garantieperiode, moet elk fout gesignaleerd worden binnen de 2 maanden na de vaststelling. Na deze periode, heeft de Klant geen recht meer op een reparatie of een vervanging.

Voor de Bestellingen, moet je eerst de Klantendienst contacteren voor de praktische modaliteiten op voorhand te bespreken. Afhankelijk van het type artikel, mogen we beslissen voor het defect artikel terug te nemen voor reparatie – aan de voordeur van de gelijksvloer – ofwel het bij u thuis te (laten) repareren.

Uitzonderingen: de garantie dekt nooit de gebreken na gevolg van een ongeval, van verslechterende condities door nalatigheid, droppen, misbruik van het artikel, geen respect van de gebruik instructies of van de handleiding, aanpassingen of modificaties van het apparaat, brutale gebruik, verkeerde installatie, slecht onderhoud of abnormale gebruik, commercieel of niet correct.

Ze is ook niet van toepassing voor artikelen met een kortere levensduur (bij voorbeeld, batterijen, regelmatige gebruiksartikelen of producten met een dichtere vervaldatum). Ook niet in geval van interventie van een derde die niet door de Verkoper aanbevolen is.

We zijn ook niet verantwoord voor de aangekondigde garanties van de fabrikanten, onze klanten moeten zelf tegen hen beroep doen op de rechter.

7. Verzakingsrecht

7.1. Deze bepaling geldt alleen voor de Bestellingen (zie punt 2)
U hebt het recht om de Verkoper te verwittigen dat je de aankoop afzegt, zonder boete en zonder opgaaf van reden, binnen de 14 kalenderdagen (gewoon voor de verkoop op afstand - buiten vestiging) na de eerste dag van de levering van het artikel.
Je kan het gekochte artikel bekijken en inspecteren. Gedurende deze periode, is het absoluut noodzakelijk het product met de nodige zorg te manipuleren. Je moogt het artikel uitpakken als het moet om uw inspectie rechten aan te houden. Het gekochte artikel mag alleen maar in het begintoestand worden teruggestuurd.
Als het artikel niet meer verkoopbaar is en als je niet alleen maar een inspectie gedaan hebt, zal het artikel integraal gefactureerd zijn (vooral artikelen waarvoor hygiëne belangrijk is, alsook individuele beschermingsmiddelen).


Opzeg is niet van toepassing voor de volgende artikelen:
• Retourzendingen van goederen worden niet geaccepteerd voor verkoop in de winkel, ongeacht of deze later worden geleverd of niet.
• Duidelijk persoonlijke artikelen
• Wat betreft gepersonaliseerde goederen of maatwerk
Het artikel voldoet niet aan uw verwachtingen? Verschillende mogelijkheden:
• Het artikel op uw kosten terugsturen.
• Het artikel door ons bij u thuis laten terugnemen met transportkosten op vooraf meegedeeld. Zorg dat het artikel klaar staat aan de voordeur (gelijkvloers) op de vastgestelde datum.
• Het artikel in ons magazijn terugbrengen.
• Gelieve contact op te nemen met onze klantendienst op nummer 02 759 46 07 voor de praktische modaliteiten een transportkosten van de hervatting.
• Contacteer altijd de Klantendienst voor de vragen bettreffende het terugsturen.

7.2. Deze bepaling geldt alleen voor de Reservaties of onmiddellijk aankoop in de winkel (zie punt 2)
De consument heeft geen enkel recht voor opzeg.

7.3. Terugbetaling
Goederen zullen slechts worden terugbetaald door Van Wetter bv (OTIVA) indien zij geen schade vertonen die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen en mits voorlegging van het originele aankoopbewijs (kassaticket of leverbon).

Indien aan de voormelde voorwaarden van toepassing op het ruil- of herroepingsrecht niet volledig voldaan is, houdt Van Wetter bv (OTIVA) zich het recht voor om:

  • de teruggave en terugbetaling te weigeren; en/of
  • een tegoedbon aan te bieden; en/of
  • het bedrag van terugbetaling te verminderen indien de goederen een waardevermindering hebben ondervonden die het gevolg is van handelingen die verder gaan dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

8. Klantendienst

Je kunt onze klantendienst bereiken op volgende nummer en mail, in de week van 9h30 tot 17h

OTIVA Shop : 02 759 46 07 info@otiva.be

9. Niet betaling

 In geval van niet betaling totaal of partieel, ongeacht de reden, zal het openstaande bedrag op de vervaldatum van de betreffende factuur, zonder ingebrekestelling en met volle recht, verhoogt worden met een vertragingsboete van 12% per jaar op het onbetaald bedrag, zowel als een forfaitair bedrag van 15% op het bovenvermeld bedrag, met een minimum van 50 euro’s per factuur, als compensatie voor de administratieve kosten.

Elke levering blijft in ons bezit tot betaling van het totaal bedrag.

10. Klachten

Elke duidelijke schade, elk kwalitatief defect van de artikelen en / of elk andere inbreuk aan de levering moet in de 24 uur gesignaleerd worden, anders verlies je al uw rechten op het gebied.


In geval van lening of leasing van materiaal is het duidelijk dat deze integraal in ons bezit blijft.


Wanneer dit materiaal ons in slechte staat terugkomt, hebben we het recht deze volledig te doen repareren op de kosten van de klant. We vragen een garantie aan de klant op de moment van de lening of van de leasing.


Overmacht of toevallige gebeurtenissen (brand, overstroming of ander ongeval die onze stock partieel of totaal heeft vernietigd, stakingen of lock-out, gebrek aan drijvende kracht of aan grondstoffen, slecht weer en al andere oorzaken die het werk schorten in het fabriek of op de werf, buiten onze controle) verplichten ons niet voor de levering en/of voor de uitvoering en laat ons toe het contract geldig te annuleren zonder voordelen of het te verlengen voor een gelijke looptijd als die van de onderbreking. De annulering of de verlenging is door een eenvoudige brief vermeld.

11. Plaatsing werken

Buiten andere specificaties vermeld in uw prijsaanvraag, worden onze offertes opgemaakt rekening houdend met het feit dat onze machines en andere uitrustingen op een normale manier op de werf raken en dit gedurende de hele tijd van de werken.

Onze prijzen zijn berekend voor een niet rotsachtige terrein of zonder stenen, overblijfselen van beton, verlaten kabels en andere stukken in het algemeen. Moest dit het geval zijn, zullen de graafwerken gebeuren aan een prijs overeengekomen tussen de partijen.

We wijzen alle verantwoordelijkheid voor de schade die zou gebeuren door de aanwezigheid in de ondergrond van buizen, waterleidingen, gas, elektriciteit en telefoon die ons op de plan niet vermeld zouden geweest zijn.

De prijzen zijn berekend rekening houdend van werken die in aaneengesloten periode moeten gebeuren.

Moesten ze in meerdere periodes gefractioneerd worden, zullen de prijzen worden herzien, afhankelijk van ieder geval.

Als er grondwerk uitrustingen op de werf gebruikt worden en als die niet meer gebruikt zijn voor meer als één dag nagevolgd van een fout van de klant (onwerkbaar terrein, verboden toegang, gebrek aan levering van materiaal, enz.…) zal er een forfaitaire boete van 250€ per dag en per machine berekend worden.

12. Respect van privé leven

De Verkoper maakt deel uit de Van Wetter Entreprise sprl ; we engageren ons uw gegevens te gebruiken alleen om u meldingen in verband met onze firma toe te sturen. Als u ook wenst per e-mail informeert te zijn, geef ons dan uw adres. Uw gegevens zullen in onze klantenlijst bewaard zijn en zullen confidentieel behandeld worden. U hebt de mogelijkheid om ze op elk moment te bekijken, te veranderen of te verbeteren of om ons schriftelijk te vragen van ze niet meer te gebruiken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacy beleid.

13. Algemene bepalingen

Deelbaarheid: het feit dat een of ander bepaling van de huidige algemene voorwaarden ongeldig verklaard is, onwettig of nul is, zal de andere bepalingen van geldigheid, wettigheid of toepassing helemaal niet affecteren.

Verwerping: het feit dat we één van de bepalingen van de huidige condities weglaten, mag niet beschouwd worden als een impliciete verwerping van ons rechten vastgezet in de bovenvermelde Condities en kan ons later niet beletten het strikt respect van deze bepalingen te eisen.

Wijziging van de condities: we behouden zich het recht op elk moment de huidige condities te wijzigen zonder kennisgeving. De condities die geldig waren op het moment van het verkoop blijven geldig voor de lopende contracten. Elk Reservatie en / of Bestelling die na een wijziging uitgevoerd is impliceert de aanvaarding van deze nieuwe condities.

De Voorwaarden mogen door andere voorwaarden gecompleteerd worden als er een expliciete verwijzing is.

Volgorde van de documenten: in geval van tegenstrijdigheid tussen de huidige Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, hebben de bijzondere voorwaarden prioriteit.

Risico’s door Internet: U bent op de hoogte van de limieten en de risico’ van het gebruik van Internet of van elk ander middel dat we vandaag of in de toekomst hebben om de website te gebruiken. U bent evenals op de hoogte van de risico’s van stockage en van de overdracht van digitale of elektronische informaties. U aanvaard dat we niet verantwoord zijn voor elk schade afhangend van bovenvermelde risico’s verbonden aan het gebruik van onze website of van Internet.

Bewijs: u aanvaardt dat de communicaties en de elektronische back-up als bewijs kunnen dienen.

14. Toepasselijke recht – bevoegde rechtbank

De Belgische recht is van toepassing, behalve het reglement van het privé internationale recht. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval van procesvoering.

Ter informatie:

Marktsituatie: “BELANGRIJK”
De vraag naar hout overstijgt momenteel alle verwachtingen, waardoor de beschikbaarheid erg slecht is. Prijswijzigingen en leveringstermijn zijn voorbehouden, dit i.v.m. de sterk wisselende levertijden en prijzen.

Bedankt voor uw begrip.